Састанак Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију бит ће одржан 18.12.2012. године у Сарајеву у згради Парламентарне скупштине БиХ, уред бр.305 спрат 3, Трг БиХ 1, с почетком у  12:00 сати.

Предложени дневни ред:

1.    Усвајање Записника с претходног састанка Надзорног тима;

2.    Разматрање и усвајање Пројектног приједлога „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза ИИ (СППД);

3.    Ажурирање листе  пројеката из реформске области  СПКИП у складу са Ревидираним  АП1 и  утврђивање листе приоритетних пројеката за 2013 годину;

4.    Анализу стања  у реформској области СПКИП –  проведба мјера из РАП1 и достављање информација   за припрему годишњег извјештаја о напретку у имплементацији РАП1 за 2012. годину;

5.    Разно.