Савјет министара БиХ на 153. сједници која је одржана у уторак, 14. јуна размотрило је и усвојило Информацију о активностима на ревизији Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе  Истовремено, Савјет министара је усвојило Ревидирани Акциони план 1 за провођење Стратегије реформе јавне управе који је саставни дио ове информације, а исти ће размотрити и усвојити ентитетске владе и Влада Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Савјет министара и одговорне институције наведене у Ревидираном Акционом плану 1 ће укључити циљеве, активности и индикаторе успјешности из Ревидираног Акционог плана 1 за провођење Стратегије реформе јавне управе у своје годишње програме рада и друге документе стратешког планирања, а исто ће извршити и ентитетске владе и Влада Брчко Дистрикта БиХ. Политичка координација реформе јавне управе на нивоу предсједавајућег Савјета министара и премијера Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ, предвиђена Заједничком платформом и принципима и начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе, одвијат ће се путем састанака Координационог одбора за економски развој и европске интеграције који ће се одржавати најмање два пута годишње. По договору предсједавајућег Савјета министара и премијера Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ, координација се може одржати у саставу министара, овлаштених од Савјета министара БиХ и влада.

Подсјећања ради, ревидираним Акционим планом 1, односно новим мјерама и активностима које институције управе у БиХ требају провести до 2014. године, јавна администрација у нашој земљи бит ће ојачана, али и ближа грађанима као и пословној заједници. Након скоро годину дана откако је донесен закључак да се изврши анализа постојећег Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе и након великог броја састанака надзорних тимова, координатора и експерата у овим областима Канцеларија координатора за реформу јавне управе урадио је ревидирани Акциони план за свих шест реформских области са прецизним циљевима, активностима, органима који су задужени за имплементацију и роковима за провођење појединих мјера. Ријеч је о документу који ће убрзати процес реформе јавне управе и допринијети да се брже испуне услови који се траже од бх. администрације у процесу придруживања Европској унији.

Стратегија реформе јавне управе у БиХ обухвата шест области и то: Израда политика и координацијски капацитети, Јавне финансије, Институционална комуникације, Информационе технологије, Управни поступак и Управљање људским потенцијалима. У сегменту стратешког планирања акценат је на унапређењу планирања рада министарстава и Вијећа министара, односно влада. Посебна пажња посвећена је информатизацији процеса усвајања прописа. Коначни је циљ да грађанима и предузећима буду бесплатно доступни сви прописи и да се могу пронаћи на интернету на прегледан и једноставан начин, укључујући и актуелне пречишћене текстове. Међународна пракса и искуство земаља у региону указују да је могуће побољшати систем јавних набавки поједностављењем овог процеса тако да се од понуђача не траже документи који су доступни у јавним регистрима, да се транспарентност јача путем објављивања тендера у електронској форми, што су додатни циљеви и активности ревидираног АП1 у области Јавних финансија.

Ревидирани Акциони план 1 у области Управљање људским потенцијалима укључује нови сегмент – Управљање цјеловитим квалитетом (Total Quality Management – ТQМ). То је модеран европски приступ праћењу и унапређењу успјешности организација. Помоћу таквих модела оцјењује се успјешност организације и то, примјерице, мјерењем задовољства запослених.

Област Управног поступка биће информатизована, а што ће посебно допринијети обавези администрације да по службеној дужности прибавља документацију и више не оптерећује тиме грађане. Ревизија АП 1 подразумијева и измјене у области Институционалне комуникације.

За пословне субјекте у новом Акционом плану 1, кроз област Информационе технологије, предвиђен је развој система "све на једном мјесту" како би се омогућила електронска регистрација.